V Pars nova konci projekt na vzdelavani zamestnancu dotovany z fondu EU

 

ESF-CR

Po dvou letech končí projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců, který byl hrazen z fondů EU a probíhal napříč všemi úseky společnosti Pars nova a. s., od dělníků až po vrcholové vedení.

Těsně před ukončením projektu byla schválena žádost o podstatnou změnu, jejímž smyslem bylo maximální vyčerpání finančních prostředků, které by zůstaly nevyužity. Díky této změně se zrealizovaly další kurzy pro práci v Excelu, o které byl v průběhu projektu mezi zaměstnanci obrovský zájem, a uskutečnily se také další potřebné svářečské kurzy.

Kurzy prošlo více než 200 zaměstnanců firmy, a protože se každý účastnil hned několika různých kurzů, bylo vydáno více než 800 osvědčení o úspěšném absolvování.

V rámci kurzů se mistři např. procvičili v komunikaci, zopakovali si zásady motivace a hodnotících pohovorů, naučili se principy Kaizenu a reengeneeringu, seznámili se s nástroji štíhlé výroby pro zvýšení produktivity a kvality. Zaměstnanci z úseku nákupu se zabývali ekonomicko-právní otázkou při uzavírání obchodních smluv, probrali metody efektivního výběru dodavatele, získali informace k dodacím doložkám Incoterms. Top management si zopakoval zásady týmové práce, time managementu, finanční řízení, zásady úspěšné prezentace, ale i business etiketu. Další kurzy byly zaměřené pro obchodníky, střední management a ostatní THP. Zaměstnanci z dělnických profesí absolvovali jak základní, tak i úřední svářecí kurzy. Nechyběly kurzy práce na PC – Word, Excel, PowerPoint a Outlook, ani jazykové kurzy, které probíhaly po celou dobu realizace projektu.

Cílem projektu Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu bylo především prohloubit, rozšířit nebo obnovit stávající kvalifikaci. Přínos projektu nebyl jen pro firmu, a to ve smyslu zvýšení kvalifikace a profesionality zaměstnanců, ale také pro zaměstnance samotné, kteří mohou nové nebo oprášené znalosti a dovednosti použít ve firmě i mimo ni.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk