Průběh projektu

Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability

ESF-EUV závěru roku 2006 jsme získali dotaci na vzdělávací projektz Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.1.

Projekt „Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnancůPars nova a.s. pro zvýšení adaptability“, který jespolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem Českérepubliky, začal 15. ledna 2007 a skončí 30. června 2008.

Máme tedy za sebou již více než polovinu realizace projektu a za tu dobuproběhla již řada kurzů a školení. Většina vzdělávacích akcíprobíhá v našem podnikovém školícím středisku. Uveďme napříkladškolení zaměřená na řízení projektů, osvojení základů práva afinančního řízení, controlling, logistiku, řízení lidských zdrojů aškolení pro mistry.

Mimo firmu již v rámci projektu proběhlo školení pro interníauditory EMS, a dále kurzy AutoCAD pro pokročilé a Inventor na Vyššíodborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku prozaměstnance technického úseku.

V nejbližší době budou dokončeny a předány pro užíváníinteraktivní elektronické kurzy pro samostudium – Právo, Ekonomika,Marketing a jednotlivé programy MS Office. E-learningové formy výuky sezúčastní téměř všichni technickohospo­dářští zaměstnanci a tytokurzy bude možno využívat i po ukončení projektu.

Pro zaměstnance dělnických profesí jsou v rámci projektupřipravena školení pro profese mechanik opravář kolejových vozidel,elektromechanik, truhlář. Ještě před prázdninami proběhlo školení proobor obráběč kovů.

Mnohá z výše uvedených školení jsou potřebná přímo pro výkonpráce v Pars nova, ale každý z účastníků vzdělávacích akcízíská znalosti a dovednosti, které zůstanou jeho osobním vlastnictvím amůže je kdykoli uplatnit na trhu práce. Realizace projektu je tak velkoušancí nejen pro firmu samotnou, ale i pro každého jejího zaměstnance,který se jednotlivých školení zúčastní a zvýší si tak svoukvalifikaci.

Celkové náklady projektu jsou propočítány na cca 2,8 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč tvořídotace. Pars nova kromě přímého finančního podílu na projektuhradí provoz moderně vybaveného Podnikového školícího střediska, kdeprobíhají školení pro více účastníků. Hradí také náklady nacestovné, stravné, případně ubytování zaměstnanců, kteří sezúčastní kurzů jednotlivě mimo firmu. Vedle vzdělávacích akcíprobíhajících v rámci projektu jsou průběžně realizována školenía kurzy z Plánu výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. pro rok2007 a připravuje se plán pro příští rok. Rozpočet těchto plánůse dlouhodobě pohybuje ve výši cca 2 mil. Kč.

Podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku mezi společností Pars novaa. s. a Úřadem práce v Olomouci, který tzv. administruje tento typdotací, se firma zavázala ke splnění ukazatelů, které doloží účelné aefektivní využití dotace. Základním ukazatelem a předpokladem úspěchuprojektu je již samotná účast vybraných zaměstnanců na kurzech.

Po úspěšném využití možností projektu k získání novýchznalostí a dovedností, bude moci firma na tento projekt navázat a nabízeti v dalších letech atraktivní vzdělávací aktivity pro lepšíuplatnění zaměstnanců v profesi i v životě.

ESF - investice do lidských zdrojů

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk