Úvodní informace

ESF-EUDotace z fondů Evropské unie na vzdělávání zaměstnanců společnosti Pars nova a.s.

Pars nova a.s., největší zaměstnavatel šumperského regionu, úspěšně revitalizovala svůj výrobní program, díky kterému bude i v letošním roce navyšovat počty svých zaměstnanců. Společnost klade velký důraz na pracovní zázemí zaměstnanců a především na jejich vzdělávání. Již v roce 2005 byla akciové společnosti Pars nova přidělena dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie na projekt Podnikového školicího střediska. Na přestavbu bývalé nevyhovující učebny v moderní podnikové školící středisko přispěla EU částkou cca 750 tis. Kč.

Další dotaci získala firma v závěru roku 2006, a to na vzdělávací projekt z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4. 1. Projekt na vzdělávání nese název „Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability“ a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Název projektu je komplikovaný, nicméně odráží obsah projektu i cíl vzdělávání, kterým je rozšíření spektra odborných a osobnostních znalostí zaměstnanců všech úseků společnosti. Mnohá školení jsou potřebná přímo pro výkon práce v Pars nova. Zaměstnanci však tímto získají znalosti a dovednosti, které zůstanou jejich osobním vlastnictvím a mohou je kdykoli uplatnit na trhu práce.

Projekt začal 15. ledna 2007 a skončí 30. června 2008. Jeho náklady jsou propočítány na cca 2,8 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč tvoří dotace. Pars nova kromě přímého finančního podílu na projektu uhradí provoz moderně vybaveného Podnikového školicího střediska, kde budou probíhat školení pro více účastníků. Uhradí také náklady na cestovné, stravné, případně ubytování zaměstnanců, kteří se zúčastní kurzů jednotlivě mimo firmu.

Součástí projektu jsou školení určená pro:

  • mistry,
  • logistiku,
  • ekonomy,
  • obchodníky,
  • technology a konstruktéry,
  • vedoucí i ostatní TH zaměstnance,
  • a v neposlední řadě i zaměstnance v dělnických profesích.

V projektu je naplánováno celkem 33 druhů školení. Kromě klasických kurzů se bude jednat i o školení práce s počítačem, a to nejen běžných kancelářských programů jako je Word a Excel, ale i programu AutoCAD a Inventor pro konstruktéry technického úseku.

Součástí projektu budou i tři odborné interaktivní elektronické kurzy pro samostudium – Právo, Ekonomika, Marketing a PC kurzy MS Office 2003.

Pars nova a.s. vynakládá každý rok na školení svých zaměstnanců nemalé finanční prostředky. Jedná se téměř o 2 mil. Kč ročně. V loňském roce byla většina těchto financí vynaložena na periodická, zákonem stanovená školení, zejména pak na svářečské kurzy.

Realizace projektu je tak velkou šancí nejen pro firmu samotnou, ale i pro každého jejího zaměstnance, který se jednotlivých školení zúčastní a zvýší si tak svou kvalifikaci.

Podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku mezi společností Pars nova a. s. a Úřadem práce v Olomouci, který tzv. administruje tento typ dotací, se firma zavázala ke splnění ukazatelů, které doloží účelné a efektivní využití dotace. Základním ukazatelem a předpokladem úspěchu projektu je již samotná účast vybraných zaměstnanců na kurzech.

Po úspěšném využití možností projektu k získání nových znalostí a dovedností, bude moci firma na tento projekt navázat a nabízet i v dalších letech svým zaměstnancům atraktivní vzdělávací aktivity pro lepší uplatnění v profesi i v životě.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk