Certifikáty ISO 14001

Pars nova a.s. zavedla a používá od června 2007 systém řízení společnosti respektující ochranu životního prostředí, tzv. EMS – environmental management systém, dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Politika ochrany životního prostředí

V souladu se strategií společnosti Pars nova a.s. vyhlašuje vrcholové vedení své celkové záměry a zásady pro řízení společnosti směřující k neustálému zlepšování a prevenci znečištění životního prostředí.

 • Koordinovat řízení společnosti s ochranou životního prostředí, pravidelně přezkoumávat efektivnost systému tohoto způsobu řízení.
 • Monitorovat, měřit a postupně snižovat významné vlivy činností, výrobků a služeb dotýkajících se oprav, modernizací a výroby kolejových vozidel na životní prostředí.
 • Zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance.
 • Sledovat požadavky environmentálních právních předpisů, které se vztahují k činnosti společnosti, plnit je a kontrolovat jejich plnění.
 • Stanovovat a plnit konkrétní cíle ke zlepšování a prevenci znečištění životního prostředí adekvátní technologickým možnostem, finančním, provozním a podnikatelským požadavkům.
 • Zajišťovat dostatečné lidské a finanční zdroje, specializované dovednosti, infrastrukturu a vhodné technologie pro zajištění ochrany životního prostředí.
 • Zajišťovat a zvyšovat vzdělání, výcvik, povědomí za účelem ochrany životního prostředí v areálu společnosti u zaměstnanců a cizích osob provádějících pro společnost, nebo z jejího pověření úkony.
 • V případě dotazů, stížností nebo podnětů zaměstnanců Pars nova a.s. vztahujících se k životnímu prostředí se zavazuje poskytnout kvalifikované odpovědi a informace prostřednictvím zástupce vedení pro environmentální manažerský systém nebo přímo prostřednictvím generálního ředitele.
 • V případě dotazů, stížností nebo podnětů veřejnosti vztahujících se k životnímu prostředí se zavazuje vést evidenci těchto dotazů, stížností a podnětů a zavazuje se s veřejností jednat prostřednictvím zástupce vedení pro environmentální manažerský systém nebo přímo prostřednictvím generálního ředitele.
 • Při veškerých činnostech s vlivem na životní prostředí uplatňovat stanovené a dokumentované postupy, kontrolovat jejich uplatňování.
 • Předcházet havarijním únikům do životního prostředí, minimalizovat dopad případných havárií a živelných pohrom do životního prostředí.

Environmentální politika Pars nova a.s. je závazná pro všechny její zaměstnance, od kterých se očekává zejména osobní angažovanost ve věci ochrany životního prostředí, a to zejména dodržováním v organizaci stanovených environmentálních pravidel.

Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Generální ředitel

Soubory ke stažení

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk